‎آخرین خبر
‎خانه / ویدیو های عمومی (‎صفحه 3)

ویدیو های عمومی

سخنرانی نیما راشدان در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی عبدالستار دوشوکی در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی فریدون احمدی در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی علیرضا نوریزاده در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی حسین علیزاده در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی مهرانگیز کار در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنرانی هایده توکلی در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

سخنان شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه

انعکاس اخبار کنفرانس «مدیریت دوران گذار از جمهوری اسلامی» – لندن ۲۵ و ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ (کیهان لندن)

‎ادامه

سخنرانی منصور اصانلو در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

‎ادامه