‎آخرین خبر
‎خانه / ویدیو آموزشی (‎صفحه 3)

ویدیو آموزشی

دیالوگ دمکراتیک – ۸

گفتاری از شهریار آهی

‎ادامه

اقتصاد بر مبنای رانت – ۸

گفتاری از جمشید اسدی

‎ادامه

دیالوگ دمکراتیک (۷)

گفتاری از شهریار آهی

‎ادامه

اقتصاد مبتنی بر رانت – ۷

گفتاری از جمشید اسدی

‎ادامه

اقتصاد مبتنی بر رانت (۶)

گفتاری از جمشید اسدی

‎ادامه

اقتصاد مبتنی بر رانت (۵)

گفتاری از جمشید اسدی

‎ادامه

دیالوگ دموکراتیک (۶)

گفتاری از شهریار آهی

‎ادامه

اقتصاد مبتنی بر رانت (۴)

گفتاری از جمشید اسدی

‎ادامه

دیالوگ دمکراتیک (۵)

‎ادامه

دیالوگ دمکراتیک (۴)

گفتاری از شهریار آهی

‎ادامه