‎آخرین خبر
‎خانه / درباره ما

درباره ما

انتخابات آزاد، گفتمان روز جامعه ایران است. انتخاب آزاد، نخستین سایت دو زبانه ایرانی است که بطور تخصصی بر این موضوع تمرکز دارد.
این سایت، با الهام از دو سند جهانی: اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه شورای بین‌المجالس درباره معیارهایِ انتخاباتِ آزاد و منصفانه، قوانین جهان شمول انتخاب آزاد و در مرکز آن انتخابات آزاد را پی می گیرد.
دیدگاههای بطور رسمی و کامل دراین سایت انعکاس می یابد وکنفرانس های آن ازاین طریق پوشش داده می شود.
تماس: udiran.press@gmail.com